رمز بازي مافيا 2

كليد

عملكرد



F11

نسوز كننده



F10

نسوزكننده دوستان و عابرين



F9

بينهايت مهمات



F8

مرگ آني



F7

ثبت نشدن صدمات



F6

بينهايت سوخت



F4

بينهايت زمان



F3

ثبت ويراني و تلفات



F2

نبودن پليس



0

برد هميشگي مسابقات



9

مسابقه‌ي يك دوري



1

اسلحه‌ي سري ۱



2

اسلحه‌ي سري ۲



3

اسلحه‌ي سري ۳



4

اسلحه‌ي سري ۴



5

اسلحه‌ي سري ۵







8

بينهايت پول نقد







در ضمن با فشار دادن كليد F12 در محيط بازي، ميتوانيد ليست trainer را ببينيد.


موضوع :   رمز بازی کامپیوتر ,