رمز بازي مافيا 2

كليد

عملكردF11

نسوز كنندهF10

نسوزكننده دوستان و عابرينF9

بينهايت مهماتF8

مرگ آنيF7

ثبت نشدن صدماتF6

بينهايت سوختF4

بينهايت زمانF3

ثبت ويراني و تلفاتF2

نبودن پليس0

برد هميشگي مسابقات9

مسابقه‌ي يك دوري1

اسلحه‌ي سري ۱2

اسلحه‌ي سري ۲3

اسلحه‌ي سري ۳4

اسلحه‌ي سري ۴5

اسلحه‌ي سري ۵8

بينهايت پول نقددر ضمن با فشار دادن كليد F12 در محيط بازي، ميتوانيد ليست trainer را ببينيد.
موضوعات مرتبط: رمز بازی کامپیوتر,